De medezeggenschapsraad (MR) komt op voor de belangen van personeelsleden, ouders en leerlingen. De MR bestaat uit 2 teamleden en 2 ouders.

De MR spreekt een woordje mee in de zaken die vooral met het schoolbeleid te maken hebben. Onderwerpen die bijvoorbeeld behandeld worden zijn: de onderwijskundige werkwijze, de communicatie, ouderparticipatie, huisvesting, de groepenverdeling  en de algemene gang van zaken in en om de school.
Overlegpartner voor de MR is de directeur van de school.
De MR komt regelmatig bij elkaar. Hij is vertegenwoordigd in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van alle scholen van de stichting De Vier Windstreken door Esther Struijk

Het jaarverslag van het voorgaande schooljaar wordt na de zomervakantie gepubliceerd.
De vergaderdata van de MR worden via de Nieuwsbrief bekendgemaakt.
Wilt u eens een vergadering bijwonen, dan bent u van harte welkom!

Namens de ouders zitten in het schooljaar 2021-2022 in de MR: Otto de Goeij en Pieter Luiten

Het team wordt vertegenwoordigd door:  Annemarie Dekema en Arianne van Kesteren.