Onderwijskwaliteit

De Onderwijsinspectie is tevreden over het onderwijs op onze school. De Prinses Beatrixschool valt onder het basistoezicht.

Toetsen

De leerkrachten houden de vorderingen van de kinderen bij met behulp van twee soorten toetsen: methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsen. De resultaten houden we bij op de computer. Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport mee naar huis.
Methodegebonden toetsen gaan over taal, rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen-wiskunde, spelling en wereldoriëntatie.

Dit zijn de methodeonafhankelijke toetsen:

  • Leerling in Beeld-toetsen voor groep 3 tot en met 8 op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen-wiskunde en spelling.
  • Route 8 -eindtoets in groep 8.
    Afname van methodeonafhankelijke toetsen vindt plaats aan de hand van een toetskalender.

Doorstroom

De laatste 3 jaar zijn de kinderen die de school verlieten om naar het voortgezet onderwijs te gaan, doorgestroomd naar:

 

B

B/K

K

G

T

T/H

H

H/V

V

%

0

2

6

10

14

18

6

22

23

In schooljaar 2022-2023 behaalde groep 8 een gemiddelde score voor de Route 8-eindtoets van 207,5.

Kwaliteitszorg

Onze school bewaakt systematisch de kwaliteit van haar onderwijs en neemt maatregelen om de kwaliteit te behouden en zo nodig te verbeteren. Hierbij wordt de PDCA-cyclus doorlopen (Plan, Do, Check, Act). De school maakt hiervoor onder andere gebruik van het meetinstrument Werken Met Kwaliteitskaarten Primair Onderwijs (WMK-PO).

Meer informatie

Meer informatie over de resultaten van ons onderwijs vindt u op de website www.scholenopdekaart.nl