Klachtenregeling

De klachtenregeling ligt op school ter inzage.

Alle personen die deel uitmaken of deel uitgemaakt hebben van de schoolgemeenschap kunnen gebruikmaken van deze klachtenregeling. Dit kunnen zijn: leerlingen, ouders/verzorgers, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, stagiaires.

Een klacht kan bijvoorbeeld te maken hebben met pesterijen of met seksuele intimidatie in de school. Maar ook, zo zegt de klachtenregeling, ‘met klachten die betrekking hebben op gedrag, een beslissing ten opzichte van een individu, een verrichte handeling of het nalaten ervan of een uitgesproken weigering om te beslissen’.

Iemand bepaalt zelf of hetgeen hem of haar overkomt, ongewenst is. In zo’n geval is het mogelijk om u te wenden tot de intern contactpersoon. De intern contactpersoon verwijst de klager naar de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan de klachtencommissie inschakelen. Natuurlijk is het belangrijk eerst na te gaan of alle andere wegen om het probleem op te lossen zijn benut. De school is via De Vier Windstreken aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor het christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

De interne vertrouwenspersoon

Bij de interne vertrouwenspersoon kunt u altijd terecht om, vertrouwelijk, een geval van (vermeend) machtsmisbruik te bespreken. Zij zal naar uw verhaal luisteren en bespreken welke stappen ondernomen zouden kunnen worden.

De interne vertrouwenspersoon kan u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school, aangesteld door ons schoolbestuur en werkzaam voor alle basisscholen die onder dit bestuur vallen. De externe vertrouwenspersoon is er om met u verder over de klacht te praten en u te ondersteunen bij eventuele verdere stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Ook de gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk.

De interne vertrouwenspersoon kunt u bereiken via de gegevens die in de bijlage bij de schoolgids vermeld staan. 

De vertrouwenspersoon

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan dan u verwacht had, dan kunt u ons hierop aanspreken.

We gaan ervan uit dat u met overige klachten in eerste instantie naar de betrokkene gaat, bijvoorbeeld de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directie van de school terecht. Bent u daarna nog niet tevreden, dan kunt u het bestuur inlichten dat samen met u naar een oplossing zal zoeken.

De externe vertrouwenspersoon kunt u bereiken via de gegevens die in de bijlage bij de schoolgids vermeld zijn.

Klachtencommissie

Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht officieel ingediend bij de klachtencommissie. De klachtencommissie onderzoekt dan de klacht en adviseert het bestuur van de school over de te nemen maatregelen. Het bestuur beslist wat het met het advies doet en laat dat aan alle partijen weten.

De landelijke klachtencommissie is te bereiken via de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO).  

Adres: Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T 070 386 16 97
E info@gcbo.nl
www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl