Sociale veiligheid

Beleidsplan Sociale Veiligheid

Op de Prinses Beatrixschool vinden we een veilige omgeving belangrijk. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers en ook voor leerkrachten. Daarom heeft D4W een beleidsplan ‘sociale veiligheid’ gerealiseerd. Het beleidsplan is weergegeven in een interactieve PDF, deze kunt u hieronder downloaden.

Door te klikken op de pictogrammen in de Infographic komt u in achterliggende schermen met meer informatie over de afspraken met betrekking tot Sociale Veiligheid binnen D4W en onze school. Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creëren voor kinderen, professionals en ouders/verzorgers. Een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers en onze kinderen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen.

De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is.

M.b.t. Sociale Veiligheid zijn de volgende rollen ingesteld (In het beleidsplan kunt u lezen wat de verantwoordelijkheden van elke rol zijn)

 • Aandachtsfunctionaris: Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: Suzanne Felix
 • Vertrouwenspersoon: Elly Maarleveld
 • Directeur: Astrid Sloof
 • Leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel

Naast de 3 gedragsregels uit het Veiligheidsplan…

 • Iedereen is anders en we horen er allemaal bij; 
 • We helpen elkaar; 
 • We zorgen goed voor elkaar, onszelf en onze omgeving;

… besteden de leerkrachten in het begin van het schooljaar veel aandacht aan de groepsvorming en Sociale Veiligheid. Dit doen zij onder andere door samen met de groep de groepsregels op te stellen. Verder worden er activiteiten aangeboden om de groepsvorming te stimuleren.

Om Sociale Veiligheid te borgen zorgen wij ervoor dat dit structureel in ons lesprogramma terugkomt door gecertificeerde methoden te gebruiken, zoals:

 • ‘Kriebels in je buik’, lessen voor relaties en seksualiteit voor groep 1 t/m 8;
 • Kanjertraining, lessen over sociaal emotionele ontwikkeling voor groep 1 t/m 8.
 • Het signaleringsinstrument van Leerling in Beeld, die de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart brengt, inclusief tips voor remediëring

Soms heeft een kind meer zorg nodig dan wij kunnen bieden. Dan wordt contact opgenomen met externe professionals, zoals de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Jeugd- en gezinsteam of ‘Veilig Thuis’. In overleg met ouders wordt besloten welke (extra) ondersteuning het kind kan gebruiken en hoe dit geregeld wordt.

De contactpersoon van het jeugd- en gezinsteam is: Martine van der Geest

De contactpersoon van het CJG (jeugdverpleegkundige) is: Sity Sneep

Basisafspraken

De 6 basisafspraken voor de hele school zijn:

 1. We vertrouwen elkaar
 2. We helpen elkaar
 3. Niemand speelt de baas, dus luister naar elkaar
 4. Niemand lacht uit, we nemen elkaar zoals we zijn en geven elkaar complimenten.
 5. Niemand is zielig
 6. Samen zorgen we voor de spullen van de school, de spullen van elkaar en voor de omgeving van de school

Daarnaast hanteren we duidelijke afspraken over wat wel en wat niet te doen op school, in het lokaal en op het plein. Deze afspraken hangen in elk lokaal op het prikbord

Sociaal-emotionele ontwikkeling

We besteden op school aandacht aan het vak sociaal-emotionele ontwikkeling. We gebruiken hiervoor de methode ‘Kanjertraining’. Onze leerkrachten hebben een licentie om deze training te geven.De Kanjertraining gaat over hoe de kinderen met elkaar en met zichzelf omgaan. De methode is bedoeld om verbeterde leerresultaten, verbeterde concentratie, gedragsverandering en afname van pestgedrag te verkrijgen.Aan de hand van rollenspellen, verhalen en petjes worden de verschillende rollen van de kinderen duidelijk. De kinderen krijgen door middel van de Kanjertraining zicht op hun eigen gedrag. Hiervoor maken we onder andere gebruik van vier verschillende petten. Die symboliseren de verschillende typen mensen of kinderen die je kunt tegenkomen.

 • de zwarte pet van het pestende kind (pestvogel)
 • de rode pet van het meelopende kind (aapje)
 • de gele pet van het gepeste kind (konijntje)
 • de witte pet van het kind dat voor zichzelf durft op te komen, dat weet waar het voor staat (de kanjertijger).

Observatielijst en sociogram

Daarnaast vullen we twee keer per jaar een observatielijst verbonden aan het leerlingvolgsysteem in. De leerlingen van groep 5 tot en met 8 vullen in diezelfde periode een leerlingenvragenlijst in. Met de uitkomsten kan op individueel-, groeps– en schoolniveau worden gewerkt. Ook stellen we minimaal twee keer per jaar een sociogram samen. Dit schema maakt de sociale positie van elk kind in de klas duidelijk.

Pestprotocol

We willen streven naar een pestvrije school. We vinden dat we er alles aan moeten doen, om de aan onze zorg toevertrouwde kinderen een zo veilig mogelijke omgeving te garanderen, zodat ze zich optimaal ontwikkelen. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem, dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.