Sociale veiligheid

We streven ernaar dat de school veilig is voor alle kinderen. Dit houdt in dat de leerlingen mogen zijn zoals ze zijn en dat de leerkrachten er zijn voor de kinderen en belangstelling tonen voor hun leefwereld.
Een goed pedagogisch klimaat is belangrijk voor het welbevinden van het kind. Alleen een kind dat ‘lekker in zijn vel’ zit, komt tot goede prestaties.
We begeleiden emoties: troosten bij verdriet, geven rust bij woede, delen in vreugde en blijdschap.

Een goede sfeer is belangrijk om te kunnen opgroeien tot volwaardig mens. We stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat op prijs. Orde, regelmaat en grenzen horen daar ook bij!
Om de omgang tussen kinderen onderling en tussen leerkrachten en kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn er afspraken gemaakt. Die moeten pestgedrag voorkomen.

Basisafspraken

De 6 basisafspraken voor de hele school zijn:

  1. We vertrouwen elkaar
  2. We helpen elkaar
  3. Niemand speelt de baas, dus luister naar elkaar
  4. Niemand lacht uit, we nemen elkaar zoals we zijn en geven elkaar complimenten.
  5. Niemand is zielig
  6. Samen zorgen we voor de spullen van de school, de spullen van elkaar en voor de omgeving van de school

Daarnaast hanteren we duidelijke afspraken over wat wel en wat niet te doen op school, in het lokaal en op het plein. Deze afspraken hangen in elk lokaal op het prikbord

Sociaal-emotionele ontwikkeling

We besteden op school aandacht aan het vak sociaal-emotionele ontwikkeling. We gebruiken hiervoor de methode ‘Kanjertraining’. Onze leerkrachten hebben een licentie om deze training te geven.
De Kanjertraining gaat over hoe de kinderen met elkaar en met zichzelf omgaan. De methode is bedoeld om verbeterde leerresultaten, verbeterde concentratie, gedragsverandering en afname van pestgedrag te verkrijgen.
Aan de hand van rollenspellen, verhalen en petjes worden de verschillende rollen van de kinderen duidelijk. De kinderen krijgen door middel van de Kanjertraining zicht op hun eigen gedrag. Hiervoor maken we onder andere gebruik van vier verschillende petten. Die symboliseren de verschillende typen mensen of kinderen die je kunt tegenkomen.

  • de zwarte pet van het pestende kind (pestvogel)
  • de rode pet van het meelopende kind (aapje)
  • de gele pet van het gepeste kind (konijntje)
  • de witte pet van het kind dat voor zichzelf durft op te komen, dat weet waar het voor staat (de kanjertijger).

Observatielijst en sociogram

Daarnaast vullen we twee keer per jaar een observatielijst verbonden aan het leerlingvolgsysteem in. De leerlingen van groep 5 tot en met 8 vullen in diezelfde periode een leerlingenvragenlijst in. Met de uitkomsten kan op individueel-, groeps– en schoolniveau worden gewerkt.
Ook stellen we minimaal twee keer per jaar een sociogram samen. Dit schema maakt de sociale positie van elk kind in de klas duidelijk.

Pestprotocol

We willen streven naar een pestvrije school. We vinden dat we er alles aan moeten doen, om de aan onze zorg toevertrouwde kinderen een zo veilig mogelijke omgeving te garanderen, zodat ze zich optimaal ontwikkelen. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem, dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.